Käytettyjen trukkien toimituksen yleiset ehdot

STILL FINLANDIN YLEISET KONEMYYNTIEHDOT

(STILL SVERIGE AB sivuliike Suomessa, jäljempänä STILL))

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan STILLin suoraan varastostaan(jäljempänä varastokauppa) tai STILLin laskutuksen kautta tavarantoimittajalta/valmistajalta (jäljempänä laskutuskauppa) toimitettuun tavaraan, mikäli osapuolet eivät joiltain osin ole nimenomaisesti toisin sopineet. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes STILL kirjallisesti toisin ilmoittaa.

2. Kaupan päättäminen

2.1. Tarjous

Tarjous ehtoineen on voimassa sitoumuksetta 30 päivää, elleitarjoukseen ole toisin merkitty tai tavaran ominaisuuksista muutajohdu. STILLlla on oikeus muuttaa tarjoustaan siltä osin, kuinmuutostarpeen aiheuttajana on STILLn vaikutusmahdollisuuksienulkopuolinen tekijä. Tarjous liitteineen on STILLn omaisuutta, eikäsitä saa antaa tiedoksi kolmannelle tai käyttää muullakaan tavoin.

2.2. Hinta

Hinnat on annettu sitoumuksetta. Hinnat perustuvat tarjouspäivänvaluuttakursseihin, arvonlisäveroihin ja muihin julkisiin veroihin jamaksuihin. Mikäli näissä tapahtuu oleellisia muutoksia koneentoimituspäivään mennessä, pidättää myyjä oikeuden vastaaviinhinnanmuutoksiin.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

STILL on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle sopimuksen mukaisesti.STILLlla on kuitenkin oikeus vahingonkorvausvelvollisuudettapoiketa sovitusta toimitusajasta, jos toimitus viivästyy sellaisen esteenvuoksi, jota STILL ei voi kohtuudella voittaa, tai tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takiataikka tämän toimituksen viivästyessä edellä mainitunlaisen esteenvuoksi, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotkaeivät ole kohtuullisia sopimuksen laatuun nähden.

3.2. Tavaran luovutus

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsaon ottanut sen hallintaansa.

3.3. Vakuutus

Laskutuskaupassa vakuutus tapahtuu tavarantoimittajan/valmistajanehtojen mukaisesti.

3.4. Takuu

Ellei toisin ole sovittu, on myydylle tavaralla voimassa tavarantoimittajan/valmistajan ehtojen mukainen takuu. STILL vastaa vain itseantamistaan tavaraa koskevista lausumista ja lupauksista.

3.5. Pakkaus ja kuljetus

STILL toimittaa varastotavaran siten pakattuna, että se normaalioloissa tulee perille käyttötarkoitukseensa nähden tavanomaisessa kunnossa. Hinnat eivät sisällä pakkausta tavarantoimittajan/valmistajan tavanomaista vakiopakkausta lukuun ottamatta. STILLlla on oikeusveloittaa tavaran tarpeelliset pakkaus- ja suojauskustannukset sekä kuljetuskustannukset erikseen.

3.6. STILLn viivästys

Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä merkittävästisovitun toimitusajan yli, on STILL heti tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalla. Ellei toisin ole sovittu kirjallisesti, ei STILL ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Voidakseen vedota viivästykseen ostajan onreklamoitava kohtuullisessa ajassa sopimuksen mukaisen toimitusajanpäättymisestä.

3.7. Kauppahinnan maksu

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujenmaksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksuehdoista ei ole erikseensovittu, on se 14 päivää netto tavaran luovutuksesta.Maksuviivästyksen sattuessa on ostaja velvollinen maksamaan STILLnsoveltaman vi ivästyskoron tai ostohetkellä sovitun koron, jokalaskutetaan kustakin eräpäivästä lukien.Jos ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksenmukaisesti, on hän siitä huolimatta velvollinen maksamaan kauppahinnan aivan kuin olisi ottanut tavaran vastaan. Jos ostaja tavaran tai laskun virheellisyyteen vedoten kieltäytyy maksamastakauppahintaa, on hänen kuitenkin maksettava tavaran tai laskunvirheetön osa sopimuksen mukaisestiMikäli ostaja laiminlyö sovittuja maksusuorituksia, on STILLlla oikeusviivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovituntoimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla oleoikeutta esittää STILLlle mitään toimitusajan siirtymisestä johtuviakorvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa .

3.8. Ostajan velvollisuus tarkastaa tavara

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja reklamoimaan mahdollisesta virheestä STILLlle ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkinviimeistään kahden viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta uhalla,että hän muuten menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos ostajallaon ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennenkaupan päättämistä, hän ei voi vedota virheenä seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita

3.9. Tavaran virhe

STILLlla on oikeus korjata mahdollisesti toimitettu virheellinen tavara ,alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti tai korvata se kokonaanuudella. STILLn vastuu tavaran virheestä rajoittuu vain välittömiinvahinkoihin, ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on velvollinen korvaamaan.

3.10. Välillinen vahinko

STILL ei korvaa toimituksen virheellisyydestä ostajalla mahdollisestiaiheutuvaa välillistä vahinkoa .

4. Kaupan purkaminen

4.1. Ostajan oikeus purkaa kauppa

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa , jos STILLn syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran virheellisyydellä on hänelle olennainenmerkitys ja STILL käsitti tämän tai STILLn olisi pitänyt se käsittää , eikä STILL ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettuaviivästyksestä tai virheestä .

4.2. STILLn oikeus purkaa kauppa

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen mukaisesti taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa , STILLlla on oikeus pysyä kaupassa ja vaaliamaksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen , purkaa kauppa ,jolloin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa STILLnkärsimän vahingon määrän, kuitenkin vähintään 10% kauppahinnasta .STILLlla on oikeus purkaa kauppa siitä huolimatta , että ostaja onsaanut tavaran hallintaansa. STILLlla on oikeus purkaa kauppa myös jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, ettäostajan suoritus tulee viivästymään tavalla , joka oikeutta isi kaupanpurkamiseen.

4.3. Ylivoimainen este

Näiden ehtojen kohdassa 3 .1. mainittujen syiden estäessä toimituksenja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostajaettä STILL oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kaupanilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

5. Laskutuskaupan erityismääräyksiä

Laskutuskaupassa toimitukseen mahdollisesti liittyvät lisäveloitukset ja-hyvitykset on myös laskutettava STILLn kautta, STILLn niin vaatiessa.

6. Omistusoikeus

Tavara on STILLn omaisuutta, kunnes kauppahintakokonaisuudessaan on maksettu, ellei tavaran laadusta tailainsäädännöstä muuta johdu.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiä, ratkaistaan ne ensimmäisenä oikeusasteena Helsinginkäräjäoikeudessa tai STILLn niin halutessa ostajan kotipaikanalioikeudessa.

8. Kuluttajasuoja

Nämä ehdot eivät rajoita yksityiselle kuluttajalle kuluttajasuojalain tai tuotevastuulain mukaan kuuluvia oikeuksia.

9. Vaihtokone

Koneen ostaja luovuttaa vaihtokoneen myyjälle viimeistäär vastaanottaessaan ostamansa koneen, ellei muusta ajankohdasta olesovittu. Ostaja vakuuttaa , että se on täysin maksettu ja häneromistuksessaan ja ollut hänen käytössään ja koneeseen mahdollisestvahvistetut kiinnitetyt haltijavelkakirjat ovat vapaina ostajan hallussa jaluovutetaan myyjälle viimeistään kaupanteon yhteydessä.Ostajan on kustannuksellaan pidettävä vaihtokone vakuutettunatulipalon tai muun syyn aiheuttaman vahingoittumisen varallemäärästä, joka ei alita omaisuuden arvoa, siihen saakka kunnes koneon luovutettu STILLin hallintaan.Vaihtokone luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa, kuinse oli arviointihetkellä. Jos vaihtokoneen arvo on alentunut enemmänkuin mitä koneen tavanomaisesta huolellisesta kaytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi , että koneen arviointihetken mukaistavarustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaanarvoa vastaavasti